Kuraklık kaynaklı gıda kısıtı riskine karşı sertifikalı tohum

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan 5 yıllık ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, kuraklık ile oluşacak gıda kısıtı (gıda güvencesi) riskini azaltmak için tarımda verimliliği yükselten sertifikalı tohum kullanımı artırılacak. Ayrıca iklim değişikliğinin tarım üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapılarak, bazı önemli tarım ürünlerinin uygunluk alanları araştırılacak. Bu kapsamda pamuk, zeytin, fındık, narenciye, muz, limon ve ceviz için uygun alanlar belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nca iklim değişikliğine bağlı kuraklık ve özellikle tarımsal kuraklık nedeniyle çiftçi odaklı farkındalıklar oluşturulup, uygulama projeleri geliştiriliyor. Bu kapsamda; 2023-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık ‘Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’ hazırlanarak, uygulamaya konuldu. Gelecek 5 yıllık dönemi kapsayan eylem planında; kuraklıkla mücadele faaliyetlerinin tarım sektörünü etkileyen diğer afetlerle mücadele faaliyetlerini tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine öncelik verilecek. ‘Kuraklık Risk Tahmini ve Kriz Yönetimi’ kapsamında tarımsal kuraklık tahminine dayalı kriz yönetimi uygulanacak. İl bazında yağış ve toprak nem verileri ile yer altı ve yer üstü suyu rasat değerleri izlenecek. Bakanlık uhdesindeki zirai gözlem istasyonlarında toprak nemi ölçülecek, raporlara eklenecek. Ayrıca kuraklıkla mücadelede her ilin kendi dinamiklerine ve özel koşullarına göre, ‘İl Kuraklık Eylem Planı‘ hazırlanacak.

ATIK SULARIN KULLANIMI ARTIRILACAK
Atık suların toplanması ve arıtılmış atık suların tarım ve sanayide tekrar kullanımına yönelik tedbirlerin alınması sağlanacak. 2872 sayılı ‘Çevre Kanunu’ ve 1380 sayılı ‘Su Ürünleri Kanunu’ndaki kirlilik değerleri ile getirdiği zorunlulukların yerine getirilmesi ve izlenmesi sağlanacak. ’11’inci Kalkınma Planı’ ve bakanlığın stratejik hedefine göre, 2023 yılında atık su arıtma hizmeti verilen belediye nüfusunun yüzde 100’e, arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının ise yüzde 5’e çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca bakanlık, 2030 yılı stratejik hedefleri doğrultusunda arıtılmış atık suların yeniden kullanım oranının ise yüzde 15’e çıkarılmasını hedefliyor.

KISITLI SULAMA PROGRAMLARI UYGULANACAK
Sulama şebekelerinde sulama planları oluşturulacak ve gerektiğinde kısıtlı sulama programları uygulanacak. Su-verim ilişkilerinin istenilen düzeyde tutulması ve kullanılan sudan en yüksek faydanın sağlanması için mevcut sulama suyunun tüm sisteme güvenirlik, yeterlilik ve eşitlik ilkelerine uygun olarak belirli bir program çerçevesinde dağıtımının sağlanması kurumun sulama yönetimindeki temel hedefleri içinde yer alıyor. Bu doğrultuda, sulama sezonu boyunca kullanılan haftalık ve günlük su dağıtım programlarına devam edilecek.

ÇİFTÇİLERİN KURAKLIK ZARARLARI KARŞILANACAK
Olası kuraklık senaryolarına göre il bazında ürün deseni planlanarak, riskli alanlar yem bitkileri üretimine yönlendirilecek. Yayımlanacak olan ‘Bitkisel Üretime Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ’in hükümleri doğrultusunda kuraklığa dayanıklı yem bitkilerinin destekleme çalışmaları yapılacak. Olası kuraklık dönemlerinde hayvan yemi (kaba ve kesif), arz güvenliği sağlanacak. Kurak dönemlerinde ortaya çıkabilecek salgın hastalıklar izlenecek ve gerekli tedbirler alınacak. Kuraklıktan etkilenen çiftçilerin zararları yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde karşılanarak asgari düzeye indirilecek. Tüm parsellerin verimlerinin tahmin edilmesi, bunların arazi ölçümleriyle doğrulanması ve her yıl parsel bazlı verim tahminlerinin güncellenmesi ile teknolojiye dayalı ‘Parsel Bazlı Verim Sigortası’nın uygulanmaya geçirilmesi sağlanacak.

BAKANLIKLARDAN İŞ BİRLİĞİ

Kuraklıktan kaynaklanan arz-talep etkilerinden doğacak ekonomik spekülasyonların önlenmesi ve gerekli mal stoklarının oluşturulmasına yönelik de program oluşturulacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), görev alanına giren ürünlerin ekiliş, üretim, verim ve tüketim durumunu yakından takip ederek alım politikalarını oluşturma, piyasada arz-talep fiyat dengesini koruma, olağanüstü hal stoklarını bulundurma yönündeki faaliyetlerine devam edecek. Bu kapsamda TMO, Türk Şeker Kurumu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile iş birliği içinde olunacak. Kuraklık ile oluşacak gıda kısıtı (gıda güvencesi) riskini azaltmak için tarımda verimliliği yükselten sertifikalı tohum kullanımı artırılacak.

  • 2022 yılı için yaklaşık 400 milyon lira olan sertifikalı tohum destekleme bütçesi, 2023’te yüzde 145’lik artış ile 978 milyon liraya çıkarıldı.

İklim değişikliğinin tarım üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapılarak, bazı önemli tarım ürünlerinin uygunluk alanları araştırılacak. Bu kapsamda pamuk, zeytin, fındık, narenciye, muz, limon ve ceviz için uygun alanlar belirlenecek. Ürün yelpazesini geniş tutarak birçok üründe, iklim değişikliğinin verim ve kaliteye olan etkileri ve fenolojik süreçlerdeki değişimleri belirleme araştırmaları programa alınacak. İklim değişikliğinden kaynaklı tarımsal kuraklık belirleme ve izleme çalışmalarının web tabanlı sürdürülmesi için de proje programa alınacak.

‘SU KANUNU’ ÇIKARILACAK
Öte yandan bakanlıkça hazırlanan ‘Su Kanunu’ taslağı, 2021 yılında düzenlenen ‘1’inci Su Şurası’ kapsamında kurulan geniş katılımlı ‘Su Hukuku Çalışma Grubu’ çalışmaları kapsamında ele alındı ve ardından merkez birimleri ile bağlı ve ilgili birimlerin görüşlerine sunuldu. Görüşlerin değerlendirilmesi ve uygun görülenlerin metne yansıtılması sonrası nihai halini alacak ‘Su Kanunu’ taslağının yasalaşma süreci, bakanlıkça takip ediliyor.

Kaynak: dha.com.tr