SULAMA SİSTEMLERİNE 5 YIL YÜZDE 50 HİBE VERİLECEK

Modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerine 30 Ocak 2021 ile 31 Aralık2025 tarihleri arasında yüzde 50 oranında hibe desteği sağlanacak.

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesini öngören Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 25 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hangi yatırımlar desteklenecek?

Tebliğe göre, tüm illerde yüzde 50 hibe desteğinden yararlandırılacak sulama sistemleri şunlar:
— Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
— Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
— Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
— Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
— Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,
— Tamburlu sulama sistemi kurulması,
— Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Terrabora Organik Gübre ile Gübre kullanımında tasarruf, Verimde artış sağlayın.

Hibe desteğine başvuru ve yararlanma koşulları

– Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi belirtilen 7 yatırım konularında başvuru yapabilir.

– Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler, ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin belirtilmesi şartı ile tüzel kişilik olarak başvurabilir.

– Gerçek kişiler ve yukarıda belirtilen şirketler kendilerine ait arazilerde veya tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemlerine ilişkin yatırım konularında en az 3 yıl ve üzeri süreyle, Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemi yatırım konularında ise en az 5 yıl ve üzeri süreyle kiralama yaparak başvuru yapabilirler.

– Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri de ana sözleşmelerinde tarımsal üretim yapabileceklerinin yer alması şartıyla, kendilerine ait arazilerde veya kamu arazilerinden 10 yıl ve üzeri kiralama yaparak tüzel kişilik olarak başvuru yapabilirler. Bu kuruluşlar, başvuruları ile birlikte, onaylanmış ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış en son ana sözleşmelerini vermek zorundadır.

– Kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemleri yatırım konularında son 3 yılda, Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama yatırımlarında ise son 10 yılda daha önce bireysel sulamaya ilişkin hibe desteği alınan yer için başvuru yapılamaz. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce hibe desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.
— Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının %50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından temin etmekle yükümlüdürler.

– Başvuru yapılan yıl dâhil olmak üzere son 5 yıllık dönemde yürürlüğe giren 25/3/2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2020/4) kapsamında modern basınçlı sulama sistemi yatırımı kredilendirme konularından yararlananlar kredilendirmeye konu olan aynı parsel için hibe başvurusu yapamazlar. Ancak, parselin bir kısmı için daha önce kredi desteği alınması halinde parselin kalan kısmı için yukarıdaki şartları sağlamak koşulu ile başvuru yapılabilir.

Terrabora Organik Gübre ile Gübre kullanımında tasarruf, Verimde artış sağlayın.

Hibe desteği tutarı ve oranı

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

Hibeye esas mal alım tutarı 1 milyon lirayı geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarı aşması durumunda, aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

Nereye ve ne zaman başvuru yapılacak?

Başvuru dosyası, bireysel sulama sistemi alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, güncel Uygulama Rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Başvuruya esas projeler, 18/12/1991 tarihli ve 91/2526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük hükümlerine göre yetkili ziraat mühendislerince hazırlanmış olmalıdır.

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak başvurular; 2021 yılı için 1 Mart tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde diğer uygulama yıllarında ise 1 Ocak tarihinden başlayarak 60 gün içerisinde, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar, başvuru sahipleri tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğüne teslim edilerek yapılır.

Yatırımların tamamlanma süresi

Kabul edilen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibi ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, tarla içi damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama sulama, yüzey altı damlama sulama sistemlerine ilişin yatırımın 60 günde tamamlanması gerekiyor.
Lineer veya Center Pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sisteminin ise, 90 günde alımı yapılan malzemelerin tarlada montajının tamamlanmış olması gerekir.

Başvuran herkes hibe alamayacak

Başvuru yapan herkes veya şirket yüzde 50 hibe desteğinden yararlanamaya. Yapılan başvuruların idari yönden incelenmesi, başvuran kişi veya tüzel kişinin hibe şartlarına uygun olup olmadığına bakılacak. Ayrıca, teknik açıdan eksiklikler olup olmadığı incelenecek.

Program kapsamında başvuruların yapıldığı her il için Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen ödenek miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanacak. İllere tahsis edilecek ödenek tutarı, iller bazında toplam başvuru sayısı ve talep edilen hibe miktarına göre bütçe imkânları çerçevesinde belirlenecek. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir