Tarım havzalarında desteklenen ürünlerin fark ödemesi desteği nasıl ödenecek?

2022 yılı bitkisel üretime destekleme ödemesi yapılmasına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayınlanan tebliğ ile Türkiye tarım havzalarında üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteğinin uygulama esasları da belli oldu.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Türkiye tarım havzalarında üretim ve destekleme modeline göre fark ödemesi desteğinin uygulama esasları da belli oldu.

ÇKS KAYITLARINI YAPTIRANLAR DESTEKLERDEN YARARLANACAK

Belirlenen havzalarda, 2022 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üreten çiftçiler 2022 üretim yılına dair ÇKS kayıtlarını dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği hariç olmak üzere desteğe tabi ürüne ilişkin hasat dönemi öncesinde yaptırmış olmaları durumunda destekten yararlanabilecekler.

ÇKS başvuru süresinin uzatılması durumunda hasat dönemi öncesi veya sonrası ürün tespitinin yapılması halinde bu çiftçiler de fark ödemesi desteğinden yararlanacak.

Alım satım, ürün işleme, değerlendirme, depolama işlemlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleşmesi koşuluyla; 2022 yılında fark ödemesi desteğine esas ürünleri üretenler ve YTK ile sözleşmeli üretim yapan çiftçiler (kullanım şekilleri tohumluk olanlar dahil olmak üzere) fark ödemesi desteğinden yararlanacaklar.

NOHUT VE MERCİMEK ÜRETİMİNE İLAVE YÜZDE 50 DESTEK ÖDEMESİ YAPILACAK

Yeraltı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtı olduğunun Bakanlıkça tespit edildiği havzalarda, 2022 üretim yılında ekilen nohut ve mercimek ürünlerine %50 ilave destek ödemesi yapılacak, damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

Fark ödemesi desteğine esas olmak üzere; arazi miktarları öncelikle parsel ve ürün bazında tespit edilecek. Bu tespitin yapılamaması durumunda desteklemeye tabi olabilecek köy/mahalle bazlı toplam üretim alanının tespitine ve tespitin nasıl yapılacağına il/ilçe tahkim komisyonu karar verecek.

VERİM DEĞERLERİNE GÖRE DESTEKLEME YAPILACAK

2022 yılında üretilerek satışı yapılan desteğe esas ürünlere, tarımsal veriler ve Uydu Tabanlı Parsel Tanımlama Modeline göre, dane zeytin ve zeytinyağında ise tarımsal veriler kullanılarak belirlenecek olan verim değerlerine göre destekleme ödemesi yapılacak.

Kütlü pamuk fark ödemesi desteği uygulamalarında dekara en fazla 500 kg’ye kadar destekleme ödemesi yapılacak.

Dane zeytin ve zeytinyağı fark ödemesi desteği uygulamalarında aşağıdaki tabloda yer alan verim miktarlarına kadar destekleme ödemesi yapılır.

Dane Zeytin: Kuru(kg/da) 575, Sulu(kg/da) 850

Zeytinyağı: Kuru(kg/da) 115, Sulu(kg/da) 170

Ticaret borsaları tarafından tescil belgelerinin toplu liste ve/veya müşterek alım satım beyannamesi gönderilmesi durumunda liste halindeki tescil belgesi il/ilçe müdürlüklerince kabul edilir.

Zeytinyağı fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı, alım satım belgesi ve tasiriye faturası birlikte değerlendirilir.

Dane zeytin fark ödemesi desteği kapsamında desteğe tabi ürün miktarının belirlenmesinde; üretim alanına karşılık gelen üretim miktarı ve alım satım belgesi birlikte değerlendirilir.

Kütlü pamukta sertifikalı tohum ekim normu 2 kg/da olarak belirlenmiştir. Müracaatlarda desteklemeye tabi arazi miktarı, faturada belirtilen tohum miktarının ekim normuna bölünmesi ile ortaya çıkan miktardan büyük olamaz. Ekim normuna uygun olan arazi miktarı esas alınarak destekleme ödenir. Kütlü pamuk için sertifikalı tohum kullanımıyla ilgili tohum ve sertifika bilgileri sisteme girilir. Mevcut tüm bilgiler, çiftçinin ibraz ettiği satış faturası ile karşılaştırılır.

İstenecek belgeler ve bunlarla ilgili yapılacak işlemler şöyle:

Dane zeytin hariç diğer fark ödemesi desteklemelerinde; üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi, dane zeytinde ise il/ilçe tahkim komisyonlarınca o üretim yılı için belirlenen hasat başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki süreyi içeren alım satım belgesi.

Desteklemeye tabi ürüne yönelik borsa altyapısı mevcut il ve ilçelerde borsa tescil beyannamesi ibrazı istenir, diğer il ve ilçelerde ise il/ilçe tahkim komisyonlarının gerekli gördüğü durumlarda üretim yılına ilişkin hasat tarihi ile EK-4’te belirtilen belge teslim bitiş tarihi arasındaki süreyi içeren borsa tescil beyannamesi istenir.

Lisanslı depolara ürününü teslim eden çiftçilerden ELÜS alım satım belgesi istenir.  ELÜS alım satım belgesi ibraz eden çiftçilerden borsa tescil beyannamesi istenmez.

Kütlü pamuk ürünü fark ödemesi desteği müracaatında bulunan çiftçilerden, adına düzenlenmiş sertifikalı tohum satış faturası ile tohum sertifika belge fotokopisi;

Tohum satış faturası tarihi ekim dönemi sonrasına ait olamaz.

Tohumluk bayisi tarafından faturaya; “Bu fatura ile satışı yapılan tohumluk, …………tarih ve…….no’lu tohum sertifikasına aittir.” ibaresi yazılarak fatura tasdik edilir.

Beyan edilen tohum sertifikasının tarihi üzerinden bir yıl geçmiş ise “Tohumluk Analiz Raporu” istenir. Tohumluk analiz raporu bir yıldan eski olamaz.

Tohum sertifikalarının ve/veya tohumluk analiz raporunun düzenlenme tarihi, tohumun ekiliş tarihinden ve sertifikalı tohum faturasının tarihinden önce olur.

Kendi yetiştirdiği kütlü pamuğu kendi nam ve hesabına çırçır ve prese fabrikalarında çırçırlama işlemine tabi tutan ve elde edilen lif (mahlıç) pamuğu lisanslı depolara en az 30 gün süreyle teslim eden çiftçilerden; çırçırlama bedeli karşılığında düzenlenen ve çiftçinin adı, soyadı, açık adresi, çiftçi tarafından getirilen kütlü pamuk miktarı ve elde edilen lif pamuk miktarını gösterir işletme bedeli faturası istenir. Bu kapsamda başvuru yapan üreticilerin çırçırlama randımanı %38 olarak hesaplanır.

Zeytinyağı için tasiriye faturası veya kanuni defter;

Tasiriye faturalarının tarihi, il/ilçe tahkim komisyonları tarafından belirlenen zeytin sıkma başlangıç ve bitiş tarihleri arasında olur.

Zeytin sıkma tesisi, aynı zamanda çiftçi olan gerçek veya tüzel kişiliğe ait ise üretilen zeytinin maliyet bedeli ölçüsüne göre değerlendirilerek, tasiriye faturasında yer alması gereken bilgilerin açıklama yapılmak suretiyle kanuni defterlerde kayıt altına alınması gerekmektedir. İl/ilçe müdürlüğü tarafından kayıt fotokopileri üzerine “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak onaylanması halinde tasiriye faturası yerine kabul edilir.

Çiftçiye ait zeytinyağı alım satım belgelerinin tarihi çiftçiye ait en erken tarihli tasiriye faturası ile aynı veya daha sonraki tarihli olabilir ancak en erken tarihli tasiriye faturasından önce olmaz.

Çiftçilerin ÇKS’ye kayıtlı arazilerinden elde ettikleri fark ödemesi desteğine konu ürünleri işletmelerinde kullanmaları durumunda; desteklemeye konu ürünlere ilişkin düzenlenen alım satım belgesi veya destekle ilgili bilgileri içermesi kaydıyla kanuni defter kayıtları desteklemeye esas alınır. Kanuni defter kaydının fotokopisi üzerine, il/ilçe müdürlüğü tarafından “Aslı Görülmüştür” ibaresi yazılarak alım satım belgesi yerine kabul edilir. Bu tür kayıtlarda borsa tescil beyannamesi aranmaz.

Kaynak: tarimdanhaber.com